PZW121SEPOLNO


Idź do treści

Skladki 2017

Składki członkowskie na 2017 rokUwaga:

*/ Dotyczy dzieci, młodzieży i studentów uczących się w wieku do 26 lat, za okazaniem ważnej legitymacji szkolnej lub studenckiej.

Zwalnia się członków uczestników z opłat za legitymację członkowską.

Składki na ochronę i zagospodarowanie wód na 2017 rok

1. Do ulgi w składkach rocznych na ochronę i zagospodarowanie wód określonych wartościowo są uprawnieni:• członkowie odznaczeni złotą lub srebrną odznaką PZW niezależnie od terminu jej nadania

• członkowie po ukończeniu 65 lat bez względu na wysokość swoich dochodów

• kobiety po ukończeniu 55 roku życia2. Składka okręgowa roczne młodzieżowa/członka uczestnika:

• młodzież szkolna i studenci od 16 – 26 roku życia, za okazaniem ważnej legitymacji szkolnej lub studenckiej.

• składka roczna okręgowa na ochronę i zagospodarowanie wód członka uczestnika upoważnia do wędkowania na wszystkich wodach okręgowych ogólnie dostępnych (górskich i nizinnych) wszystkimi dozwolonymi metodami wędkowania. Ponadto upoważnia do wędkowania na wodach ogólnie dostępnych PZW na terenie całego kraju. Uchwała nr 103 ZG PZW z dnia 27.09.2008r.3. „JEDNO JEZIORO” należy rozumieć jako pojedyncze jezioro lub grupę jezior wg wykazu, z wyłączeniem rzek górskich i nizinnych, kanałów, cieków między jeziorami oraz zbiorników zaporowych.4. W składkach okresowych na ochronę i zagospodarowanie wód nie stosuje się ulg.5. Składka okręgowa na ochronę i zagospodarowanie wód dla zweryfikowanych strażników Społecznej Straży Rybackiej, Honorowego Członka PZW, Honorowego Prezesa Koła PZW oraz osób odznaczonych „złotą odznaką z wieńcami” PZW - 2zł.6. Składka za szczególny wkład w rozwój wędkarstwa dla członka Okręgu Bydgoskiego 30zł.

Składki i opłaty okresowe na ochronę i zagospodarowanie wód na 2017 rok.


Składka lub opłata okresowa pełna obejmuje wody ogólnie dostępne nizinne i krainy pstrąga i lipienia (górskie).

Powyższe składki okresowe będą przeznaczone na cele Statutowe.

W składkach okresowych na ochronę i zagospodarowanie wód nie stosuje się ulg i jest ona ważna:

• jednodniowa (od godziny 00:00 do 24:00)

• trzydniowa (trzy kolejno występujące po sobie dni)

• siedmiodniowa (siedem kolejno występujących po sobie dni)

Składki i opłaty okresowe na ochronę i zagospodarowanie wód dostępne za pomocą sprzedaży zezwoleń okresowych e-okoń, lub po uiszczenia składek i opłat za pomocą przelewu pocztowego /elektronicznego.

Składki i opłaty okresowe można uiścić na konto bankowe Okręgu Polskiego Związku Wędkarskiego w Bydgoszczy, Bank Spółdzielczy Bydgoszcz 96 8142 0007 0000 5933 2000 0004 podając dzień wędkowania, lub kolejno po sobie występujące dni wędkowania, nr karty wędkarskiej oraz rodzaj składki. Jeżeli wędkarz dokona operacji przekazania pieniędzy za składkę okręgową okresową za pomocą polecenia przelewu na poczcie lub drogą elektroniczną to jego obowiązkiem jest wydrukowanie zezwolenia okresowego na amatorski połów ryb wędką oraz zapoznanie się z treścią informatora wędkarskiego 2017. Fakt o zapoznaniu się z treścią informatora wędkarskiego 2017 wędkarz potwierdza własnoręcznym podpisem na druku w/w zezwolenia. Dowód dokonania przelewu wędkarz winien mieć przy sobie podczas wędkowania. Jeśli przelew jest wykonywany drogą elektroniczną na potwierdzeniu dokonania przelewu – duplikacie dokonania przelewu – konieczny jest czytelny podpis dokonującego przelew wraz z adnotacją „potwierdzam dokonanie przelewu”. Potwierdzenie elektroniczne winno posiadać dane je identyfikujące, w tym numer konta nadawcy i odbiorcy, datę dokonania przelewu oraz datę wędkowania.

Informator Wędkarski 2017, zezwolenie okresowe na amatorski połów ryb wraz z rejestrem amatorskiego połowu ryb na 2017 rok dostępne na stronie www.opzw.bydgoszcz.pl

Aktualności | Galeria | filmy | Zawody | Zarzad | Rejestr/Informator 2017 | Skladki 2017 | Szkólka wedkarska | Wykaz wód | Regulamin | Informator wedkarza | Lowca Okazow | Regulamin LO | kontakt | Mapa witryny


Powrót do treści | Wróć do menu głównego